Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 665/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 665/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 07
2 664/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 664/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 06
3 663/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 663/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 05
4 662/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 662/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 04
5 661/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 661/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 03
6 660/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 660/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 02
7 659/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 659/QĐ-UBND) V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 01
8 359/KH-UBND 11/03/2021 Kế hoạch (số: 359/KH-UBND) triển khai xác định Chỉ số CCHC các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2020
9 07/QĐ-UBBC 03/03/2021 Quyết định (số: 07/QĐ-UBBC) về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch, nk 2021-2026
10 297/ HĐPB 01/03/2021 Công văn (số: 297/ HĐPB) về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 3/2021