Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 235/TB-DAXD 09/11/2022 Thông báo (số: 235/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
2 02/TB-HĐXT 09/11/2022 Thông báo (số: 02/TB-HĐXT) kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022
3 138/TB-DAXD 02/11/2022 Thông báo (số: 138/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
4 137/TB-DAXD 02/11/2022 Thông báo (số: 137/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Thanh Trạch)
5 133/TB-DAXD 26/10/2022 Thông báo (số: 133/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
6 134/TB-DAXD 26/10/2022 Thông báo (số: 134/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
7 198/TB-DAXD 13/10/2022 Thông báo (số: 198/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão)
8 126/TB-DAXD 07/10/2022 Thông báo (số: 126/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
9 125/TB-DAXD 07/10/2022 Thông báo (số: 125/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
10 01/TB-HĐXT 06/10/2022 Thông báo (số: 01/TB-HĐXT) về kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch năm 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »