Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 87/TB-TCD Thông báo (Số: 87/TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018 UBND Huyện Bố Trạch 26/07/2018 Còn
2 5 Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013. Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 11/12/2013 Còn
1