Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 140/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định (Số: 140/QĐ-UBND) về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
2 104/TB-TTHĐND 28/12/2020 Thông báo (số: 104/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện tháng 01/2021
3 19/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:19/NQ-HĐND) nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
4 18/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:18/NQ-HĐND) về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
5 15/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:15/NQ-HĐND) về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2021
6 77/TB-TTHĐND 27/10/2020 Thông báo (Số:77/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2020
7 34/TB-TTHĐND 24/06/2020 Thông báo (số: 34/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2020
8 27/TB-TTHĐND 29/05/2020 Thông báo (số: 27/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2020
9 11/TT-TTHĐND 25/02/2020 Thông báo (Số:11/TT-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2020
10 100/TB-TTHĐND 22/11/2019 Thông báo (Số: 100/TB-TTHĐND) Triệu tập kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
1 2 3 4 5 6 »