Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 07/CĐ-BCĐ 12/06/2021 Công điện (số:07/CĐ-BCĐ) Ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên biển đông
2 12/CĐ-UBND 22/10/2020 Công điện (số:12/CĐ-UBND) về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8
3 1687/TB-BCH 18/10/2020 Thông báo (số:1687/TB-BCH) về việc phân công nhiệm các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch
4 07/CĐ-BCH 12/10/2020 Công điện (số:07/CĐ-BCH) Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện
5 06/CĐ-BCH 06/10/2020 Công điện (số: 06/CĐ-BCH) Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện
6 04/CĐ-BCH 16/09/2020 Công điện (số:04/CĐ-BCH) phòng chống lụt bão
7 1103/TB-BCH 02/07/2020 Thông báo (số: 1103/TB-BCH) về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch
8 19/CĐ-UBND 10/11/2013 Công điện (số 19/CĐ-UBND) của Chủ tịch UBND huyện v/v tiếp tục triển khai phòng chống cơn bão số 14 (10/11/2013)
9 18 /CĐ-UBND 08/11/2013 Công điện (số 18/CĐ-UBND) của Chủ tịch UBND huyện v/v chủ động đối phó với cơn bão số 14 (8/11/2013)
10 17/CĐ-UBND 14/10/2013 Công điện (số 17/CĐ-UBND) của Chủ tịch UBND huyện v/v chủ động đối phó với cơn bão số 11 (14/10/2013)
1 2 »