Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 186/KH-UBND 16/02/2022 Kế hoạch (số: 186/KH-UBND) năm an toàn giao thông năm 2022
2 12/TB-DAXD 14/02/2022 Thông báo (số: 12/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Liên Trạch)
3 2299/KH-BCĐ 02/12/2021 Kế hoạch (số:2299/KH-BCĐ) V/v bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
4 768/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch (số: 768/KH-UBND) tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản
5 766/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch (số: 766/KH-UBND) triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
6 765/KH-BCH 12/05/2021 Công văn (số:765/KH-BCH) Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021
7 740/KH-UBND 07/05/2021 Kế hoạch (số: 740/KH-UBND) kiểm tra về giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
8 359/KH-UBND 11/03/2021 Kế hoạch (số: 359/KH-UBND) triển khai xác định Chỉ số CCHC các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2020
9 65/KH-UBND 14/01/2021 Kế hoạch (Số: 65/KH-UBND) thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2021
10 19/KH-UBND 06/01/2021 Kế hoạch (Số:19/KH-UBND) thực hiện Chỉ thị sỗ 41-CT/TƯ ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng
1 2 3 4 5 6 »