Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 56/TB-DAXD 15/07/2024 Thông báo (số: 56/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bắc Trạch
2 07/TM-BQLCC 09/07/2024 Thư mời (số: 07/TM-BQLCC) tham gia gói thầu: Tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC tại chợ Hoàn Lão
3 55/TB-DAXD 05/07/2024 Thông báo (số: 55/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Phúc Trạch
4 550/TB-UBND 05/07/2024 Thông báo (số: 550/TB-UBND) về việc giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia.
5 32/KL-TTr 05/06/2024 Kết luận Thanh tra (số: 32/KL-TTr) trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
6 1152/TB-UBND 03/06/2024 Thông báo (số: 1152/TB-UBND) Kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đại Trạch và xã Thanh Trạch năm 2024
7 669/TB-ĐGTS 06/05/2024 Thông báo (số 669/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử đất xã Đại Trạch và xã Tây Trạch
8 555/TB-ĐGTS 12/04/2024 Thông báo (số 555/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất xã Lý Trạch
9 309/TB-ĐGTS 05/03/2024 Thông báo (số: 309/TB-ĐGTS) thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất xã Đại Trạch
10 36/TB-VP 23/02/2024 Thông báo (số: 36/TB-VP) về việc ký kết hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP năm 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »