Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 09/NQ-HĐND 27/03/2023 Nghị quyết (Số: 09/NQ-HĐND) về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021-2026
2 08/NQ-HĐND 27/03/2023 Nghị quyết (Số: 08/NQ-HĐND) về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 2)
3 07/NQ-HĐND 27/03/2023 Nghị quyết (Số: 07/NQ-HĐND) về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Bố Trạch đối với các công trình tạo quỹ đất
4 06/NQ-HĐND 27/03/2023 Nghị quyết (Số: 06/NQ-HĐND) về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
5 05/NQ-HĐND 27/03/2023 Nghị quyết (Số: 05/NQ-HĐND) về việc Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bố Trạch
6 04/NQ-HĐND 27/03/2023 Nghị quyết (Số: 04/NQ-HĐND) về việc Ban hành quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế Văn hóa, thể thao, thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2023 - 2025
7 03/NQ-HĐND 27/03/2023 Nghị quyết (Số: 03/NQ-HĐND) về việc thu hồi, nối dài một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
8 02/NQ-HĐND 27/03/2023 Nghị quyết (Số: 02/NQ-HĐND) về việc Thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Lần thứ hai)
9 01/NQ-HĐND 27/03/2023 Nghị quyết (số: 01/NQ-HĐND) về việc phân bổ chi tiết vốn dầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững huyện Bố Trạch
10 16/NQ-HĐND 06/10/2022 Nghị quyết (số: 16/NQ-HĐND) về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035
1 2 3 4 5 6 »