Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 19/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:19/NQ-HĐND) nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
2 18/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:18/NQ-HĐND) về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
3 15/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:15/NQ-HĐND) về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2021
4 05/NQ-HĐND 28/08/2019 Nghị quyết (Số:05/NQ-HĐND) Về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch
5 04/NQ-HĐND 28/08/2019 Nghị quyết (Số:04/NQ-HĐND) Về việc thông qua Đề án Thành lập thị trấn Phong Nha
6 Số: 03/2019/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết (Số:03/2019/NQ-HĐND) về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
7 Số: 03/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết (Số:03/NQ-HĐND) về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2018
8 02/2019/NQ-HĐND 26/06/2019 Nghị quyết (Số:02/2019/NQ-HĐND) về việc thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hoàn Lão đến năm 2035
9 01/2019/NQ-HĐND 26/06/2019 Nghị quyết (Số:01/2019/NQ-HĐND) về việc thông qua Đề án Phân loại đô thị công nhận xã Sơn Trạch (Phong Nha) là đô thị loại
10 02/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Văn bản Nghị quyết Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 8
1 2 3 4 5 »