Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1152/TB-UBND 03/06/2024 Thông báo (số: 1152/TB-UBND) Kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đại Trạch và xã Thanh Trạch năm 2024
2 1178/QĐ-UBND 08/04/2024 Quyết định (số: 1178/QĐ-UBND) Phê duyệt công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chổ, thủ tục hành chính đặc thù không thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện năm 2024
3 180/GM-UBND 22/11/2023 Giấy mời (số: 180/GM-UBND) Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
4 179/GM-UBND 21/11/2023 Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023 và Sơ kết Đề án Phát triển Nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021 - 2025
5 168/GM-UBND 30/10/2023 Giấy mời (số: 168/GM-UBND) hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo.
6 5065/UBND 24/10/2023 Quyết định (số: 5065/UBND) về việc thu hồi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Vựng và bà Lê Thị Đảnh tại thửa đất số 562, tờ bản đồ số 16 xã Lý Trạch
7 5064/UBND 24/10/2023 Quyết định (số: 5064/UBND) về việc thu hồi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Lê Văn Duyền và bà Lê Thị Rần tại thửa đất số 431, tờ bản đồ số 22 xã Lý Trạch
8 137/GM 19/09/2023 Hội nghị tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các dự án thuốc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023
9 126/TB-DAXD 28/08/2023 Thông báo (số: 126/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch và xã Thanh Trạch)
10 203/BC-UBND 10/08/2023 Báo cáo (số: 203/BC-UBND) tình hình giải quyết, xử lý hồ sơ tồn động trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »