Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 QĐ-KTXH-HĐND 07/04/2015 Quyết định: Về việc thành lập Đoàn Giám sát
1