Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 137/GM 19/09/2023 Hội nghị tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các dự án thuốc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023
2 126/TB-DAXD 28/08/2023 Thông báo (số: 126/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch và xã Thanh Trạch)
3 203/BC-UBND 10/08/2023 Báo cáo (số: 203/BC-UBND) tình hình giải quyết, xử lý hồ sơ tồn động trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
4 189/BC-UBND 31/07/2023 Báo cáo 189/BC-UBND giải trình quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
5 1324/UBND-NV 07/07/2023 Công văn (số: 1324/UBND-NV) về việc niêm yết công khai kết quả tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023
6 1244/UBND-NV 27/06/2023 Công văn (số: 1244/UBND-NV) về việc lập và niêm yết danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2023
7 541/TB-ĐGTS 19/05/2023 Thông báo (Số:541/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
8 935/TB-UBND 18/05/2023 Thông báo (Số: 935/TB-UBND) về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã
9 932/KH-UBND 17/05/2023 Kế hoạch (Số: 932/KH-UBND) tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023
10 09/TB-BQLCC 12/05/2023 Thông báo (số: 09/TB-BQLCC) tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của Ban quản lý các công trình cộng huyện Bố Trạch
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »