Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 168/GM-UBND 30/10/2023 Giấy mời (số: 168/GM-UBND) hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2 5065/UBND 24/10/2023 Quyết định (số: 5065/UBND) về việc thu hồi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Vựng và bà Lê Thị Đảnh tại thửa đất số 562, tờ bản đồ số 16 xã Lý Trạch
3 5064/UBND 24/10/2023 Quyết định (số: 5064/UBND) về việc thu hồi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Lê Văn Duyền và bà Lê Thị Rần tại thửa đất số 431, tờ bản đồ số 22 xã Lý Trạch
4 137/GM 19/09/2023 Hội nghị tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các dự án thuốc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023
5 126/TB-DAXD 28/08/2023 Thông báo (số: 126/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch và xã Thanh Trạch)
6 203/BC-UBND 10/08/2023 Báo cáo (số: 203/BC-UBND) tình hình giải quyết, xử lý hồ sơ tồn động trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
7 189/BC-UBND 31/07/2023 Báo cáo 189/BC-UBND giải trình quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
8 1324/UBND-NV 07/07/2023 Công văn (số: 1324/UBND-NV) về việc niêm yết công khai kết quả tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023
9 1244/UBND-NV 27/06/2023 Công văn (số: 1244/UBND-NV) về việc lập và niêm yết danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2023
10 541/TB-ĐGTS 19/05/2023 Thông báo (Số:541/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »