Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 133/TB-DAXD 26/10/2022 Thông báo (số: 133/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
2 134/TB-DAXD 26/10/2022 Thông báo (số: 134/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
3 188/TB-ĐGTH 25/10/2022 Thông báo (số: 188/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
4 181/TB-ĐGTH 18/10/2022 Thông báo (số: 181/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão)
5 198/TB-DAXD 13/10/2022 Thông báo (số: 198/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão)
6 30/TB-ĐG 10/10/2022 Thông báo (số: 30/TB-ĐG) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
7 126/TB-DAXD 07/10/2022 Thông báo (số: 126/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
8 125/TB-DAXD 07/10/2022 Thông báo (số: 125/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
9 01/TB-HĐXT 06/10/2022 Thông báo (số: 01/TB-HĐXT) về kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch năm 2022
10 122/TB-DAXD 03/10/2022 Thông báo (số:122/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »