Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 20/TB-DAXD 17/09/2021 Thông báo (Số:120/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hải Phú)
2 119/TB-DAXD 17/09/2021 Thông báo (số: 119/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Phúc Trạch)
3 118/TB-DAXD 17/09/2021 Thông báo (số: 118/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Nam Trạch)
4 1659/TB-UBND 04/09/2021 Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
5 114/TB-DAXD 27/08/2021 Thông báo (số: 114/TB-DAXD) V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
6 08/TB-TCD 27/08/2021 Thông báo (số 08/TB-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
7 112/TB-DAXD 24/08/2021 Thông báo (Số:112/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hải Phú)
8 111/TB-DAXD 24/08/2021 Thông báo (số: 111/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Hòa Trạch)
9 110/TB-DAXD 24/08/2021 Thông báo (số: 110/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lâm Trạch)
10 107/TB-DAXD 16/08/2021 Thông báo (Số:107/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phúc Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »