Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 153/DAXD 04/08/2022 Thông báo (số: 153/DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hòa Trạch)
2 82/TB-DAXD 28/07/2022 Thông báo (số: 82/TB-DAXD) tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022
3 79/TB-DAXD 22/07/2022 Thông báo (số: 79/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hòa Trạch)
4 75/TB-DAXD 13/05/2022 Thông báo (số 75/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
5 74/TB-DAXD 13/05/2022 Thông báo (số 74/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phú Định)
6 73/TB-DAXD 13/05/2022 Thông báo (số 73/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
7 39/TB-DAXD 29/04/2022 Thông báo (số: 39/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
8 38/TB-DAXD 28/04/2022 Thông báo (số 38/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hưng Trạch)
9 36/DAXD 28/04/2022 Thông báo (số:36/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
10 37/TB-DAXD 27/04/2022 Thông báo (số:37/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phú Định)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »