Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 93/TB-DAXD 03/08/2021 Thông báo (số: 93/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TT Hoàn Lão)
2 81/TB-DAXD 21/07/2021 Thông báo (Số:81/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (TT Hoàn Lão)
3 70/TB-DAXD 30/06/2021 Thông báo (số: 70/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đại Trạch)
4 66/TB-DAXD 23/06/2021 Thông báo (Số:66/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đại Trạch)
5 64/TB-DAXD 21/06/2021 Thông báo (Số:64/TB-DAXD) về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
6 63/TB-DAXD 18/06/2021 Thông báo (Số:63/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
7 52/TB-DAXD 27/05/2021 Thông báo (số: 52/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Sơn Lộc)
8 51/TB-DAXD 26/05/2021 Thông báo (số: 51/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TT Hoàn Lão)
9 50/TB-DAXD 18/05/2021 Thông báo (Số:50/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (TT Hoàn Lão)
10 47/TB-DAXD 14/05/2021 Thông báo (Số:47/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »