Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 119/TB-DAXD 17/09/2021 Thông báo (số: 119/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Phúc Trạch)
2 118/TB-DAXD 17/09/2021 Thông báo (số: 118/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Nam Trạch)
3 114/TB-DAXD 27/08/2021 Thông báo (số: 114/TB-DAXD) V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
4 112/TB-DAXD 24/08/2021 Thông báo (Số:112/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hải Phú)
5 111/TB-DAXD 24/08/2021 Thông báo (số: 111/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Hòa Trạch)
6 110/TB-DAXD 24/08/2021 Thông báo (số: 110/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lâm Trạch)
7 107/TB-DAXD 16/08/2021 Thông báo (Số:107/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phúc Trạch)
8 106/TB-DAXD 16/08/2021 Thông báo (Số:106/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
9 103/TB-DAXD 12/08/2021 Thông báo (Số:103/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hòa Trạch)
10 102/TB-DAXD 12/08/2021 Thông báo (Số:102/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lâm Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »