Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 05/TB-DAXD 11/01/2021 Thông báo (số: 05/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đồng Trạch)
2 03/TB-DAXD 08/01/2021 Thông báo (số: 03/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đại Trạch)
3 02a/TB-DAXD 06/01/2021 Thông báo (số: 02a/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Thanh Trạch)
4 273/TB-ĐGTH 30/12/2020 Thông báo (số:273/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hưng Trạch)
5 121/TB-DAXD 24/12/2020 Thông báo (số: 121/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hưng Trạch)
6 119/TB-DAXD 22/12/2020 Thông báo (số: 119/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
7 114/TB-DAXD 11/12/2020 Thông báo (số: 114/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
8 113/TB-DAXD 11/12/2020 Thông báo (số: 113/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hưng Trạch)
9 106/TB-DAXD 04/12/2020 Thông báo (số: 106/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Thanh Trạch)
10 102/TB-DAXD 23/11/2020 Thông báo (số: 102/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »