Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 98/TB-DAXD 19/06/2023 Thông báo (số: 98/TB-DAXD) về việc lựa chộn tổ chức đấu giá quyền sử đất tại xã Bắc Trạch
2 83/TB-DAXD 29/05/2023 Thông báo (số: 83/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tai thị trấn Hoàn Lão
3 79/TB-DAXD 18/05/2023 Thông báo (Số: 79/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão
4 78/TB-DAXD 18/05/2023 Thông báo (Số: 78/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nam Trạch
5 71/TB-DAXD 09/05/2023 Thông báo (số: 71/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
6 61/TB-DAXD 25/04/2023 Thông báo (số: 61/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Vạn Trạch)
7 50/TB-DAXD 13/04/2023 Thông báo (số:50/TB-DAXD) về việc lựa chon tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Vạn Trạch)
8 28/TB-DAXD 13/03/2023 Thông báo (số: 28/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
9 27/TB-DAXD 13/03/2023 Thông báo (số: 27/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
10 24/TB-DAXD 02/03/2023 Thông báo (số: 24/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »