Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 28/TB-DAXD 13/03/2023 Thông báo (số: 28/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
2 27/TB-DAXD 13/03/2023 Thông báo (số: 27/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
3 24/TB-DAXD 02/03/2023 Thông báo (số: 24/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
4 21/TB-DAXD 23/02/2023 Thông báo (số: 21/TB-DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Đại Trạch)
5 16/TB-DAXD 10/02/2023 Thông báo (số: 16/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Đồng Trạch
6 15/TB-DAXD 10/02/2023 Thông báo (số: 15/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Bắc Trạch
7 Thông báo (số: 14/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Hoàn Lão 10/02/2023 Thông báo (số: 14/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Hoàn Lão
8 13/TB-DAXD 10/02/2023 Thông báo (số: 13/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Trung Trạch
9 11/TB-DAXD 06/02/2023 Thông báo (số: 11/TB-DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (Thị trấn Hoàn Lão)
10 10/TB-DAXD 06/02/2023 Thông báo (số: 10/TB-DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Bắc Trạch)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »