Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 188/TB-DAXD 06/11/2023 Thông báo (số: 188/TB-DAXD) về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Trạch và xã Tây Trạch
2 187/TB-DAXD 06/11/2023 Thông báo (số: 187/TB-DAXD) về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão
3 185/TB-DAXD 03/11/2023 Thông báo (số: 185/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
4 186/TB-DAXD 03/11/2023 Thông báo (số: 186/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
5 182/TB-DAXD 01/11/2023 Thông báo (số: 182/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Liên Trạch)
6 183/TB-DAXD 01/11/2023 Thông báo (số: 183/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Hưng Trạch và Phú Định)
7 177/TB-DAXD 01/11/2023 Thông báo (số: 177/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
8 174/TB-DAXD 31/10/2023 Thông báo (số: 174/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (Thị trấn Hoàn Lão)
9 176/TB-DAXD 31/10/2023 Thông báo (số: 176/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Mỹ Trạch)
10 175/TB-DAXD 31/10/2023 Thông báo (số: 175/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đại Trạch và Tây Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »