Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 09/TB-DAXD 06/02/2023 Thông báo (số: 09/TB-DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
2 08/TB-DAXD 06/02/2023 Thông báo (số: 08/TB-DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Đồng Trạch)
3 235/TB-DAXD 09/11/2022 Thông báo (số: 235/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
4 02/TB-HĐXT 09/11/2022 Thông báo (số: 02/TB-HĐXT) kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022
5 138/TB-DAXD 02/11/2022 Thông báo (số: 138/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
6 137/TB-DAXD 02/11/2022 Thông báo (số: 137/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Thanh Trạch)
7 133/TB-DAXD 26/10/2022 Thông báo (số: 133/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
8 134/TB-DAXD 26/10/2022 Thông báo (số: 134/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
9 198/TB-DAXD 13/10/2022 Thông báo (số: 198/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão)
10 126/TB-DAXD 07/10/2022 Thông báo (số: 126/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »