Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 125/TB-DAXD 07/10/2022 Thông báo (số: 125/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
2 01/TB-HĐXT 06/10/2022 Thông báo (số: 01/TB-HĐXT) về kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch năm 2022
3 122/TB-DAXD 03/10/2022 Thông báo (số:122/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão)
4 120/TB-DAXD 28/09/2022 Thông báo (số: 120/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
5 118/TB-DAXD 28/09/2022 Thông báo (số: 118/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
6 119/TB-DAXD 28/09/2022 Thông báo (số: 119/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
7 117/TB-DAXD 27/09/2022 Thông báo (số: 117/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
8 178/DAXD 21/09/2022 Thông báo (số:178/DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phúc Trạch)
9 110a/TB-DAXD 16/09/2022 Thông báo (số: 110a/TB-DAXD) về việc thời gian, địa điểm tổ chức tham dự phỏng vấn (vòng 2) đối với những thí sinh đăng ký tiếp nhận vào làm viên chức và dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 của Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch
10 110/TB-DAXD 13/09/2022 Thông báo (số: 110/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phúc Trạch)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »