Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số: 03/NQ-HĐND
Ngày ký 05/07/2019
Người ký Trần Tiến Sỹ
Trích yếu nội dung Nghị quyết (Số:03/NQ-HĐND) về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2018
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải Nghị quyết
Tải biểu