Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 375 /QĐ-UBND 02/02/2016 Quyết định (Số: 375 /QĐ-UBND ) Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016 - 2020
2 349 /QĐ-UBND 29/01/2016 Quyết định (Số: 349 /QĐ-UBND) Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
3 348 /QĐ-UBND 29/01/2016 Quyết định (Số: 348 /QĐ-UBND ) V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
4 2710/UBND 31/12/2015 Công văn (Số: 2710/ UBND0 Về việc tiếp tục thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện
5 5226/QĐ-UBND 14/10/2015 Về việc bổ nhiệm Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR)
6 5225 /QĐ-UBND 14/10/2015 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực hành chính công tại Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
7 1965/UBND 06/10/2015 V/v thực hiện quy định thời gian làm việc
8 1950 /UBND 01/10/2015 V/v tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết
9 1936/Ctr-UBND 30/09/2015 Công tác trọng tâm của UBND huyện Quý IV năm 2015
10 183/BC-UBND 28/09/2015 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý iii và 9 tháng năm 2015
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »