Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 16/NQ-HĐND 06/10/2022 Nghị quyết (số: 16/NQ-HĐND) về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035
2 15/NQ-HĐND 06/10/2022 Nghị quyết (số: 15/NQ-HĐND) về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
3 14/NQ-HĐND 06/10/2022 Nghị quyết (số: 14/NQ-HĐND) về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bố Trạch.
4 19/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:19/NQ-HĐND) nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
5 18/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:18/NQ-HĐND) về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
6 15/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:15/NQ-HĐND) về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2021
7 05/NQ-HĐND 28/08/2019 Nghị quyết (Số:05/NQ-HĐND) Về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch
8 04/NQ-HĐND 28/08/2019 Nghị quyết (Số:04/NQ-HĐND) Về việc thông qua Đề án Thành lập thị trấn Phong Nha
9 Số: 03/2019/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết (Số:03/2019/NQ-HĐND) về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
10 Số: 03/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết (Số:03/NQ-HĐND) về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2018
1 2 3 4 5 »