Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 932/KH-UBND 17/05/2023 Kế hoạch (Số: 932/KH-UBND) tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023
2 1449/KH-BCĐ 16/08/2022 Kế hoạch (số: 1449/KH-BCĐ) hiến máu tình nguyện đợt 03 năm 2022
3 1265/KH-UBND 20/07/2022 Kế hoạch (số: 1265/KH-UBND) tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” Trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025
4 1222/KH-UBND 14/07/2022 Kế hoạch (số: 1222/KH-UBND) tổ chức “Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 tại huyện Bố Trạch” năm 2022
5 186/KH-UBND 16/02/2022 Kế hoạch (số: 186/KH-UBND) năm an toàn giao thông năm 2022
6 12/TB-DAXD 14/02/2022 Thông báo (số: 12/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Liên Trạch)
7 2299/KH-BCĐ 02/12/2021 Kế hoạch (số:2299/KH-BCĐ) V/v bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
8 768/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch (số: 768/KH-UBND) tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản
9 766/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch (số: 766/KH-UBND) triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
10 765/KH-BCH 12/05/2021 Công văn (số:765/KH-BCH) Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021
1 2 3 4 5 6 »