Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 08/TB-DAXD 06/02/2024 Thông báo (số: 08/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão
2 06/TB-DAXD 30/01/2024 Thông báo (số: 06/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão)
3 201/TB-DAXD 20/11/2023 Thông báo (số: 201/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Trạch
4 200/TB-DAXD 17/11/2023 Thông báo (số: 200/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Đức Trạch
5 198/TB-DAXD 14/11/2023 Thông báo (số: 198/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hải Phú
6 197/TB-DAXD 14/11/2023 Thông báo (số: 197/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Trạch
7 195/TB-DAXD 09/11/2023 Thông báo (số: 195/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Trạch
8 194/TB-DAXD 09/11/2023 Thông báo (số: 194/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Sơn Lộc
9 190/TB-DAXD 06/11/2023 Thông báo (số: 190/TB-DAXD) về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoà Trạch
10 189/TB-DAXD 06/11/2023 Thông báo (số: 189/TB-DAXD) về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mỹ Trạch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »