Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 589/UBND 05/04/2024 Công văn (số: 589/UBND) về việc đăng tải tài liệu và tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025
2 1718/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định (số:1718/QĐ-UBND) công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 413/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định (Số 413/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
4 390/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định (Số 390/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 389/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định (Số 389/QĐ-UBND) về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
6 387/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định (Số 387/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 339/QĐ-UBND 12/02/2020 Quyết định (số: 339/QĐ-UBND) về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình
8 339/QĐ-UBND 11/02/2020 Quyết định (Số 339/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình
9 870/SNV-XDCQ&TCBC 08/07/2019 Công văn (số:870/SNV-XDCQ&TCBC) về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021
10 1416/QĐ-UBND 24/04/2019 Quyết định (Số:1416/QĐ-UBND) về việc Về việc kiện toàn Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
1 2 »