Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1718/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định (số:1718/QĐ-UBND) công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 413/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định (Số 413/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
3 390/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định (Số 390/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 389/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định (Số 389/QĐ-UBND) về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
5 387/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định (Số 387/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 339/QĐ-UBND 12/02/2020 Quyết định (số: 339/QĐ-UBND) về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình
7 339/QĐ-UBND 11/02/2020 Quyết định (Số 339/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình
8 870/SNV-XDCQ&TCBC 08/07/2019 Công văn (số:870/SNV-XDCQ&TCBC) về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021
9 1416/QĐ-UBND 24/04/2019 Quyết định (Số:1416/QĐ-UBND) về việc Về việc kiện toàn Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
10 2232/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định (Số: 2232/QĐ-UBND) Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
1