Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1718/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định (số:1718/QĐ-UBND) công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 390/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định (Số 390/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 389/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định (Số 389/QĐ-UBND) về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
4 387/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định (Số 387/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 339/QĐ-UBND 12/02/2020 Quyết định (số: 339/QĐ-UBND) về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình
6 339/QĐ-UBND 11/02/2020 Quyết định (Số 339/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình
7 906 /QĐ-UBND 26/03/2018 Quyết định ( Số: 906 /QĐ-UBND) Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh
1