Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 30/TB-ĐG 10/10/2022 Thông báo (số: 30/TB-ĐG) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
1