Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 211/TB-ĐGTH 10/11/2022 Thông báo (số: 211/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
2 235/TB-DAXD 09/11/2022 Thông báo (số: 235/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
3 02/TB-HĐXT 09/11/2022 Thông báo (số: 02/TB-HĐXT) kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022
4 206/TB-ĐGTH 07/11/2022 Thông báo (số: 206/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
5 200/TB-ĐGTH 03/11/2022 Thông báo (số: 200/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
6 760/TB-ĐGTS 02/11/2022 Thông báo (số: 760/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
7 138/TB-DAXD 02/11/2022 Thông báo (số: 138/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
8 137/TB-DAXD 02/11/2022 Thông báo (số: 137/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Thanh Trạch)
9 133/TB-DAXD 26/10/2022 Thông báo (số: 133/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
10 134/TB-DAXD 26/10/2022 Thông báo (số: 134/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »