Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 16/NQ-HĐND 06/10/2022 Nghị quyết (số: 16/NQ-HĐND) về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035
2 15/NQ-HĐND 06/10/2022 Nghị quyết (số: 15/NQ-HĐND) về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
3 14/NQ-HĐND 06/10/2022 Nghị quyết (số: 14/NQ-HĐND) về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bố Trạch.
4 17/GM-TTHĐND 30/09/2022 Giấy mời (Số: 17/GM-TTHĐND) tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
5 64/TB-TTHĐND 28/09/2022 Thông báo (Số: 64/TB-TTHĐND) triệu tập họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
6 13/GM-TTHĐND 21/07/2022 Giấy mời (số: 13/GM-TTHĐND) tổ chức kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
7 44/TB-TTHĐND 08/07/2022 Thông báo (số:44/TB-TTHĐND) triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
8 140/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định (Số: 140/QĐ-UBND) về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
9 104/TB-TTHĐND 28/12/2020 Thông báo (số: 104/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện tháng 01/2021
10 19/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:19/NQ-HĐND) nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
1 2 3 4 5 6 »