Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 27/BC-TCD 19/05/2020 Báo cáo (số: 27/BC-TCD) Công tác tiếp công dân tháng 5 năm 2020
2 225/BC-UBND 27/09/2018 Báo cáo (Số:225/BC-UBND) về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu Quý IV năm 2018
3 99 /BC-UBND 02/05/2018 Báo cáo (Số: 99 /BC-UBND) tình hình trong dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 (Từ ngày 28/4/2018-01/5/2018)
4 70/BC-UBND 30/03/2018 Báo cáo (Số: 70/BC-UBND) Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2018
5 10/BC-TTHĐND 01/02/2016 Báo cáo (Số: 10/BC-TTHĐND) Dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người thuộc các tổ chức được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, Nhiệm kỳ 2016-2021
6 12 /BC- UBND 28/01/2016 Báo cáo (Số: 12 /BC- UBND) Tình hình thiệt hại do rét gây ra trên cây trồng và vật nuôi (Tính đến ngày 28/1/2016)
7 183/BC-UBND 28/09/2015 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý iii và 9 tháng năm 2015
8 106/BC-UBND 22/06/2015 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI
9 28 /BC-BCĐ 08/07/2013 Tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
1