Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1361 /UBND 28/07/2017 V/v thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017
2 06/CĐ-UBND 24/07/2017 Công điện (Số: 06/CĐ-UBND) Về việc chủ động phòng, chống cơn bão số 04
3 1373/UBND 13/07/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
4 1182 /BCĐTĐTKT 29/06/2017 Công văn (Số: 1182 /BCĐTĐTKT) V/v triển khai nhiệm vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017
5 115 /HĐPB 27/06/2017 Công văn (Số: 115 /HĐPB) V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 7/2017
6 125/TB-TTPTQĐ 14/06/2017 Thông báo (Số: 125/TB-TTPTQĐ) Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã trên địa bàn huyện Bố Trạch
7 164/TB-TTPTQĐ 18/05/2017 Thông báo (Số: 164/TB-TTPTQĐ) Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã trên địa bàn huyện Bố Trạch
8 79 / PTP 09/05/2017 Công văn (Số: 79 / PTP) V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 5/2017
9 737 /TB-UBND 05/05/2017 Thông báo (Số: 737 /TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2017
10 61 /HĐPB 10/04/2017 Công văn (Số: 61 /HĐPB) V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »