Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1494/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định (Số: 1494/QĐ-UBND) Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư, Phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Bình
2 1498 /QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định (Số: 1498 /QĐ-UBND) Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bản tỉnh Quảng Bình
3 1184/QĐ-UBND 12/04/2018 Quyết định (Số: 1184/QĐ-UBND) Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
4 122 /QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định (Số: 122 /QĐ-UBND) Về việc phân công quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế trên địa bàn huyện Bố Trạch
5 89/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyết đinh (Số: 89/QĐ-UBND) V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
6 7315/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định (Số: 7315/QĐ-UBND) Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2018
7 5930 /QĐ-UBND 31/10/2017 Quyết định (Số: 5930 /QĐ-UBND) Về việc phê duyệt Đề án vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021, định hướng đến năm 2025
8 3887 /QĐ-UBND 30/10/2017 Quyết định (Số: 3887 /QĐ-UBND) Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng phòng hộ cấp huyện
9 4620 /QĐ-UBND 21/08/2017 Quyết định (Số: 4620/QĐ-UBND) Về việc ban hành danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020)
10 990 / QĐ-CT 23/03/2017 Quyết định (Số: 990/QĐ-CT) Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Bố Trạch
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »