Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 662/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 662/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 04
2 661/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 661/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 03
3 660/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 660/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 02
4 659/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 659/QĐ-UBND) V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 01
5 07/QĐ-UBBC 03/03/2021 Quyết định (số: 07/QĐ-UBBC) về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch, nk 2021-2026
6 07/QĐ-UBBC 03/03/2021 Quyết định (số:07/QĐ-UBBC) về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021-2026
7 140/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định (Số: 140/QĐ-UBND) về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
8 130/QĐ-UBND 19/01/2021 Quyết định (số: 130/QĐ-UBND) về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
9 78/QĐ-UBND 14/01/2021 Quyết định (Số: 78/QĐ-UBND) về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
10 03/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định (Số:03/QĐ-UBND) về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hữu Thái, thường trú tại 166 Tống Duy Tân, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (lần đầu)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »