Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 836/QĐ-UBND 06/03/2017 Quyết định (Số: 836/QĐ-UBND) Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần được rà soát
2 04 /QĐ-TTHĐ 24/02/2017 Quyết định (Số: 04 /QĐ-TTHĐ) Về việc Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát của Thường trực HĐND huyện
3 03 /QĐ-TTHĐ 13/02/2017 Quyết định (Số: 03 /QĐ-TTHĐ) Về việc Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát của Thường trực HĐND huyện.
4 48 /QĐ-UBND 10/01/2017 Quyết định (Số: 48 /QĐ-UBND) V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
5 6302 /QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định (Số: 6302 /QĐ-UBND) Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2017
6 3932 /QĐ-UBND 08/12/2016 Quyết định (Số: 3932 /QĐ-UBND) Về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn sinh học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
7 4683 /QĐ-UBND 06/10/2016 Quyết định (Số: 4683 /QĐ-UBND) Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển Kết cấu hạ tầng Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2016- 2020
8 4684/QĐ-UBND 06/10/2016 Quyết định (Số: 4684/QĐ-UBND) Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2016-2020
9 4682 /QĐ-UBND 06/10/2016 Quyết định (Số:4682 /QĐ-UBND) Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển du lịch Bố Trạch, giai đoạn 2016-2020
10 4680/QĐ-UBND 06/10/2016 Quyết định (Số: 4680/QĐ-UBND) Về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Trạch và xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »