Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 23 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 23 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Quy định về một số khoản chi đảm bảo cho hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 24 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 24 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 17/2016/NQ-HĐND 29/07/2016 Nghị quyết (Số: 17/2016/NQ-HĐND) Về Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV
4 09/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 09/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử các Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 06/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 06/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 05/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 05/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 10/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 10/NQ-HĐND) Về việc phê chuẩn số lượng Ủy viên các ban Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 08/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 08/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9 04/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 04/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 11/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 11/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
« 1 2 3 4 5 »