Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 02/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết (Số: 02/NQ-HĐND) Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2017.
2 01/2018/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết (Số: 01/2018/NQ-HĐND) Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
3 10/NQ-HĐND 12/12/2017 Nghị quyết (Số: 10/NQ-HĐND) về Chương trình hoạt động của HĐND năm 2018
4 19 /NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 19 /NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử các Uỷ viên UBND huyện Bố Trạch khoá XVIII, Nhiệm kỳ 2016- 2021
5 25 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 25 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Bố Trạch Khoá XVIII, Nhiệm kỳ 2016- 2021
6 20 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 20 /2016/NQ-HĐND) Về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2017
7 22 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 22 /2016/NQ-HĐND) Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
8 27/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 27/2016/NQ-HĐND) Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bố Trạch
9 26 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 26 /2016/NQ-HĐND) Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn Ngân sách huyện
10 21 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 21 /2016/NQ-HĐND) Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020
« 1 2 3 4 5 »