Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 926 /UBND 06/07/2016 Thông báo (Số: 926/UBND) V/v Thông tin tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2016
2 39 /QĐ-UBBC 27/05/2016 Quyết định (Số: 39 /QĐ-UBBC) Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 22/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 22/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 10
4 21/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 21/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 09
5 20/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 20/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 08
6 19/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 19/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 07
7 18/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 18/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 06
8 17/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 17/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 05
9 16/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 16/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 04
10 Số 15/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 15/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 03
« 1 2 3 »