Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 4 /CĐ-BCH
Ngày ký 11/10/2013
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Công điện (Số 14 /CĐ-BCH) V/v Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chủ động đối phó với cơn bão NARI (11/10/2013)
Lĩnh vực Phòng chống và khắc phục thiên tai
Cơ quan ban hành Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Công điện (Số 14 /CĐ-BCH) V/v Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chủ động đối phó với cơn bão NARI (11/10/2013)
 
 
 

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH
BAN CHỈ HUY PCLB&TKCN

 


Số: 14 /CĐ-BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bố Trạch, ngày 11 tháng 10  năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN

Vào hồi 10 giờ 00 / ngày 11/10/2013

BAN CHỈ HUY PCLB&TKCN HUYỆN BỐ TRẠCH

ĐIỆN:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể

 

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay một cơn bão có tên quốc tế là NARI, đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philipin. Hồi 07 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

            Để chủ động đối phó với diến biến của bão, Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

            1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 74/CĐ-TW ngày 10/10/2013 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW-Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN.

            2. Thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để thông tin kịp thời.

4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                  

- UBND tỉnh;

- Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh;        

- VP BCH PCLB-TKCN tỉnh;                

- Ban Thường vụ huyện ủy;                       (để  báo cáo)

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các thành viên BCH PCLB-TKCN huyện; 

- Đài truyền thanh huyện (để phát);

- Lưu: VP.                               

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

    Trần Quang Vũ