Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 27/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 27/2016/NQ-HĐND) Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bố Trạch
2 26 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 26 /2016/NQ-HĐND) Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn Ngân sách huyện
3 21 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 21 /2016/NQ-HĐND) Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020
4 23 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 23 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Quy định về một số khoản chi đảm bảo cho hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 24 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 24 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 17/2016/NQ-HĐND 29/07/2016 Nghị quyết (Số: 17/2016/NQ-HĐND) Về Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV
7 09/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 09/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử các Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 06/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 06/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9 05/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 05/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 10/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 10/NQ-HĐND) Về việc phê chuẩn số lượng Ủy viên các ban Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
« 1 2 3 4 5 »