Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 08/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 08/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 04/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 04/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 11/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 11/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 07/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 07/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 03 /NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 03 /NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 12/2016/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 12/2016/NQ-HĐND) Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2015
7 13/2016/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 13/2016/NQ-HĐND) Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030
8 14/2016/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 14/2016/NQ-HĐND) Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
9 01/NQ-HĐND 13/01/2016 Nghị quyết (Số: 01/NQ-HĐND) Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Nhiệm kỳ 2011- 2016
10 02/2016/NQ-HĐND 13/01/2016 Nghị quyết (Số: 02/2016/NQ-HĐND) Về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)
« 1 2 3 4 5 »