Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 15/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 15/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 03
2 14/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 14/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 02
3 13 /QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 13/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 01
4 530 /QĐ-UBBC 02/03/2016 Quyết định (Số: 530 /QĐ-UBBC) Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 01 /TB-UBBC 17/02/2016 Thông báo (Số 01/TB-UBBC) Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 164 /UBND 16/02/2016 V/v thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử
7 367 /QĐ-UBND 01/02/2016 Quyết định (Số: 367 /QĐ-UBND) Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 6688 /QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định (Số: 6688 /QĐ-UBND) Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2016
9 1903 /UBND 24/09/2015 V/v lập danh sách và hồ sơ tinh giản biên chế năm 2015
« 1 2 3