TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2628

  • Tổng 1.809.068

Nghị quyết (Số: 03/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử các Uỷ viên UBND huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử các Uỷ viên UBND huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ kết quả biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện ngày 07 tháng 7 năm 2017, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, đã trúng cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND huyện, các cơ quan hữu quan và ông Nguyễn Văn Tứ có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bố Trạch khoá XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Các tin khác