TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 682

  • Tổng 2.230.640

Tài liệu Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
..
Xem tiếp
Tài liệu Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX
..
Xem tiếp
Nghị quyết (số: 01/NQ-HĐND) về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Bố Trạch (Nguồn vốn...
..
Xem tiếp
Nghị quyết (số: 12/NQ-HĐND) về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2021
..
Xem tiếp
Nghị quyết (số: 11/NQ-HĐND) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
..
Xem tiếp