TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản Surimi Quảng Bình
..
Xem tiếp
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường công trình: Khu thương mai tổng hợp Hùng Huy
..
Xem tiếp
Báo cáo GPMT dự án: Khu tái định cư khu vực Hữu Nghị - Dũng Cảm - Trường Tiểu học cơ sở Bắc Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung
..
Xem tiếp
Báo cáo GPMT dự án: Khu tái định cư khu vực Hữu Nghị - Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung
..
Xem tiếp
Báo cáo GPMT dự án: Khu tái định cư khu vực Quyết Tiến, thị trấn Nông Trường Việt Trung
..
Xem tiếp