TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số: 98/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 95/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 289/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sự dụng đất (xã Phú Định)
..
Xem tiếp
Thông báo (số 75/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số 74/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phú Định)
..
Xem tiếp