TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số: 235/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 211/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 206/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 760/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 139/TB-DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
..
Xem tiếp