TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số: 629/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 162/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 120/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 118/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 119/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
..
Xem tiếp