TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số: 08/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 06/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 1774/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất xã Tây Trạch
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 1554/TB-ĐGTS) về việc tạm dừng đấu giá đối với thửa đất số 1041, 1042, TBĐ số 11 xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh...
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 201/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Trạch
..
Xem tiếp