TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số:07/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Xuân Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 183/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Lý Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 175/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Bắc Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 170/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Lý Trạch)
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 168/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đồng Trạch)
..
Xem tiếp