TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 1416

  • Tổng 8.526.552

Thông báo (Số: 146/TB-UBND) V/v công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

THÔNG BÁO

V/v công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bố Trạch, UBND huyện Bố Trạch công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bố Trạch như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Tổng diện tích tự nhiên: 211.548,88 ha, trong đó:

            - Đất nông nghiệp:      196.375,15 ha;

            - Đất phi nông nghiệp:            11.799,17 ha;

            - Đất chưa sử dụng:    3.374,56 ha.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

Tổng diện tích thu hồi: 180,44 ha, trong đó:

            - Thu hồi đất nông nghiệp: 176,19 ha;

            - Thu hồi đất phi nông nghiệp: 4,25 ha.

3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 392.88 ha, trong đó:

             - Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 372,95 ha;

             - Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 2,83 ha;

             - Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 17,10 ha.

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích: 112,31 ha, trong đó:

            - Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 1,13 ha;

            - Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 111,18 ha.

5. Danh mục các công trình dự án năm 2019 huyện Bố Trạch

(Có các Phụ lục số 01, 02, 03, 04 và 10CH kèm theo)

Để thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 48 Luật Đất đai năm 2013, UBND huyện yêu cầu:

- Văn phòng HĐND và UBND huyện công bố công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Bố Trạch tại địa chỉ: https://botrach.quangbinh.gov.vn theo đúng quy định.

- UBND các xã, thị trấn công khai rộng rãi Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bố Trạch đã được phê duyệt cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn biết, giám sát và thực hiện theo đúng quy định; niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và các Nhà văn hóa thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đảm bảo đúng quy định và đạt kết quả tốt.

Vậy UBND huyện công bố để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Tải về:

Phụ lục kèm theo: