TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Công văn (số: 186/VP) V/v điều chỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2021
..
Xem tiếp
Thông báo (số 173/TB-VP) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 51/VP-TCD) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021
..
Xem tiếp
Thông báo (Số:06-TB/VPHU) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của đồng chí Bí thư Huyện ủy
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 110/VP-TCD) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021
..
Xem tiếp