TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
UBND huyện thông báo (số: 1087/TB-UBND) kết quả trúng tuyển viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung hoc cơ sở năm 2020
..
Xem tiếp
UBND huyện thông báo (số:999/TB-UBND) kết quả xét tuyển viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020
..
Xem tiếp
UBND huyện thông báo (số:873/TB-UBND) thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên...
..
Xem tiếp
UBND huyện thông báo tiếp tục thu hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
..
Xem tiếp
UBND huyện thông báo tạm dừng thu hồ sơ ký dự tuyển viên chức Giáo viên năm 2020
..
Xem tiếp