TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Quyết định (số: 1653/QĐ-CT) về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu...
..
Xem tiếp
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 83/TB-DAXD) về việc thông tin xét tuyển viên chức năm 2022
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 82/TB-DAXD) tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển...
..
Xem tiếp
UBND huyện thông báo (số: 1087/TB-UBND) kết quả trúng tuyển viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung hoc cơ sở năm 2020
..
Xem tiếp