TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số: 02/TB-HĐXT) kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch...
..
Xem tiếp
Quyết định (số: 4730/QĐ-CT) về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ...
..
Xem tiếp
Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 tại Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 01/TB-HĐXT) về kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch năm 2022
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 110a/TB-DAXD) về việc thời gian, địa điểm tổ chức tham dự phỏng vấn (vòng 2) đối với những thí sinh đăng ký tiếp...
..
Xem tiếp