TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Chương trình (Số: 71/CTr-UBND) công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2021
..
Xem tiếp
Chương trình (Số: 197/CTr-UBND) Công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018
..
Xem tiếp
Đề án vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021, định...
..
Xem tiếp
Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020
..
Xem tiếp
Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Trạch và xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020
..
Xem tiếp